Text extras din aplicatia LEX EXPERT  dezvoltata de Compania de Informatica Neamţ


REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL PARCHETELOR
 din 30/07/2014
Text în vigoare începand cu 21/10/2016
 

Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă curţile de apel


   

CAPITOLUL I

    Parchetele de pe lângă curţile de apel

 

    SECŢIUNEA 1

    Structura şi conducerea parchetelor de pe lângă curţile de apel

 

   

ART. 75

Structura parchetelor de pe lângă curţile de apel

(1)   Parchetele de pe lângă curţile de apel au următoarea structură:

    A.   Secţia de urmărire penală;

    B.   Secţia judiciară;

    C.   Departamentul economico-fmanciar şi administrativ.

(2)   La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, funcţionează:

    A.   Secţia de urmărire penală;

    B.   Secţia de proceduri speciale;

    C.   Secţia judiciară penală;

    D.   Secţia judiciară civilă;

    E.  Departamentul economico-fmanciar şi administrativ.

ART. 76

Conducerea parchetelor de pe lângă curţile de apel

(1)     Parchetele de pe lângă curţile de apel sunt conduse de procurori generali, ajutaţi de 1 - 2 procurori generali adjuncţi, numărul acestora fiind stabilit prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în funcţie de volumul de activitate.

(2)   Procurorul general adjunct ori, după caz, procurorii generali adjuncţi acţionează şi răspund pentru îndeplinirea măsurilor dispuse de procurorul general, coordonând şi controlând activitatea secţiilor ori a altor compartimente ale parchetului ce le-au fost repartizate. Repartizarea atribuţiilor între procurorii generali adjuncţi este stabilită prin ordin al procurorului general.

(3)   La parchetele de pe lângă curţile de apel unde există un singur procuror general adjunct, acesta este înlocuitorul de drept al procurorului general. In perioada absenţei procurorului general sau în cazul imposibilităţii exercitării funcţiei, indiferent de cauza acesteia, inclusiv revocarea, procurorul general adjunct îl înlocuieşte de drept în exercitarea atribuţiilor ce îi revin în această calitate, iar în cazul în care există 2 procurori generali adjuncţi, prin ordin al procurorului general se va stabili ordinea în care se exercită conducerea parchetului de pe lângă curtea de apel.

(4)   în cazul absenţei sau a imposibilităţii exercitării funcţiei concomitent de către procurorul general, adjunctul sau adjuncţii săi, prin ordin al procurorului general, se va stabili ordinea procurorilor cu alte funcţii de conducere din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel care preiau atribuţiile specifice acestei funcţii.

(5)   în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi alin. (4), procurorul general va delega dreptul de semnătură procurorului general adjunct sau, după caz, procurorului cu altă funcţie de conducere.

(6)   La Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, procurorul general poate fi ajutat de 1 - 3 procurori generali adjuncţi. Dispoziţiile alin. (2) - (5) se aplică în mod corespunzător.

(7)    Secţiile din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel sunt conduse de procurori şefi secţie.

 

ART. 77

Atribuţiile procurorului general

(1)   Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atribuţii:

    a)   organizează, coordonează şi conduce activitatea parchetului de pe lângă curtea de apel şi a celorlalte parchete din circumscripţie, potrivit legii şi ordinelor procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, răspunzând de îndeplinirea sarcinilor ce îi revin;

    b)   evaluează anual activitatea parchetelor din subordine şi prezintă un raport procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

    c)   exercită controlul asupra procurorilor de la parchetele din subordine, direct sau prin procurori anume desemnaţi;

    d)   conduce activitatea de protecţie a documentelor clasificate, potrivit legii şi desemnează personalul care desfăşoară activităţile de gestionare şi de protecţie a documentelor clasificate;

    e)   elaborează semestrial programul de activitate al parchetului de pe lângă curtea de apel, asigură şi urmăreşte realizarea integrală a obiectivelor şi a acţiunilor, în mod corespunzător şi în termenele stabilite; asigură corelarea programelor de activitate ale parchetelor din circumscripţie şi aprobă, când este cazul, propunerile de modificare ori de înlocuire a unor obiective;

    f)   examinează trimestrial datele statistice şi operative, în ansamblu şi pe compartimente de muncă, iar semestrial, analizează cu toţi procurorii rezultatele activităţii în toate compartimentele, stabilind măsurile necesare înlăturării deficienţelor constatate, asigură controlul şi răspunde de exactitatea datelor şi informaţiilor ce se transmit Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

    g)   convoacă anual sau ori de câte ori este nevoie adunarea generală a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel şi în mod similar, convoacă colegiul de conducere al parchetului de pe lângă curtea de apel şi prezidează şedinţele acestuia;

    h)   organizează activitatea de relaţii cu publicul, conduce compartimentul de informare şi relaţii publice şi desemnează un purtător de cuvânt; organizează, ori de câte ori este necesar, conferinţe de presă;

    i)    reprezintă parchetul de pe lângă curtea de apel în relaţiile de serviciu cu alte parchete, instituţii şi autorităţi publice, mass-media, organisme şi organizaţii neguvemamentale;

    j)    asigură implementarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul justiţiei, precum şi funcţionarea sistemului informaţional, potrivit metodologiei stabilite prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

    k)   exercită atribuţiile prevăzute în Codul penal, în Codul de procedură penală şi în legi speciale;

    l)     repartizează procurorilor spre soluţionare dosarele penale şi celelalte lucrări înregistrate, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (3) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;

    m)     organizează, împreună cu procurorul şef secţie urmărire penală, activitatea de urmărire penală proprie, verifică şi coordonează activitatea de urmărire penală desfăşurată de către parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate pentru minori şi familie şi judecătorii;

    n)   dispune măsurile necesare pentru păstrarea în condiţii de confidenţialitate a Registrului de evidenţă privind metodele speciale de supraveghere şi cercetare (R-6), a Registrului special privind măsurile de protecţie a persoanelor vătămate, părţilor civile, martorilor, investigatorilor sub acoperire, informatorilor şi a colaboratorilor (R-7), a suporturilor care conţin rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică, precum şi a altor documente care impun păstrarea în astfel de condiţii, fară să constituie documente clasificate;

   o)   dispune măsurile care se impun pentru desfăşurarea activităţii judiciare în condiţii corespunzătoare;

   p)   evaluează periodic calitatea actelor de urmărire penală şi a celor privind activitatea judiciară şi, acolo unde se impune, dispune măsuri urgente pentru înlăturarea deficienţelor constatate;

   q)   repartizează procurorii pe secţii în funcţie de necesitatea asigurării funcţionării corespunzătoare a parchetului, precum şi de pregătirea, aptitudinile şi specializarea acestora;

   r)      formulează recomandări în vederea numirii în funcţiile de conducere din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel, altele decât cele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi propune motivat delegarea procurorilor de la parchetele din circumscripţie, cu consimţământul acestora şi avizul conducătorilor parchetelor de unde provin, după caz;

   s)     organizează formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel, potrivit programului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii;

   t)      avizează referatul de evaluare a activităţii procurorului stagiar, în vederea susţinerii examenului de capacitate;

   u)     asigură încadrarea personalului auxiliar de specialitate, inclusiv specialişti IT, şi celui conex acestuia, precum şi a funcţionarilor publici şi personalului contractual, la parchetul de pe lângă curtea de apel şi la parchetele din circumscripţie;

   v)      repartizează personalul în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate;

   w)    este ordonator secundar de credite şi răspunde de folosirea, conform legii, a sumelor primite de la buget, de integritatea bunurilor încredinţate parchetului de pe lângă curtea de apel, de ţinerea la zi a contabilităţii şi de prezentarea dărilor de seamă contabile asupra execuţiei bugetare; atribuţiile specifice de ordonator de credite pot fi delegate persoanelor desemnate în condiţiile legii;

   x)     coordonează elaborarea proiectului de buget anual al parchetului de pe lângă curtea de apel, integrarea proiectelor de buget întocmite de parchetele de pe lângă tribunalele din circumscripţia acestuia, asigurând transmiterea proiectului către Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi dispune măsuri în vederea elaborării proiectelor de buget anual ale parchetelor de pe lângă tribunalele din circumscripţia parchetului de pe lângă curtea de apel;

   y)     asigură administrarea corespunzătoare a sediului parchetului de pe lângă curtea de apel, precum şi a sediilor parchetelor din circumscripţia acestuia;

   z)   exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

#M2

(2)   Consilierii juridici - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor de la parchetele de pe lângă curţile de apel îşi desfaşoară activitatea în subordinea directă a procurorului general şi exercită, după caz, atribuţiile prevăzute la art. 60 şi 61.

#B

ART. 78

Atribuţiile procurorului general adjunct

Procurorul general adjunct al parchetului de pe lângă curtea de apel are următoarele atribuţii:

a)   asigură îndeplinirea dispoziţiilor procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea secţiilor şi a altor compartimente ce i-au fost repartizate prin ordin al acestuia;

b)   prezintă procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel obiectivele şi activităţile care apreciază că se impune să fie incluse în programul de activitate semestrial;

c)   coordonează participarea procurorilor de la parchetele din circumscripţie la şedinţele de judecată, conform competenţei stabilite prin lege;

d)   organizează participarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la şedinţele de judecată, urmăreşte pregătirea acestora şi organizează şedinţele săptămânale de analiză a soluţiilor; răspunde de examinarea legalităţii hotărârilor judecătoreşti şi de declarare a căilor de atac, potrivit legii;

e)   asigură studierea practicii instanţelor de judecată în vederea sesizării cazurilor de aplicare neunitară a legii, formulând propuneri de promovare a recursului în interesul legii;

f)   participă la judecarea unor cauze penale şi civile atunci când consideră necesar sau din dispoziţia procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel;

g)   participă la întocmirea lucrărilor de sinteză şi la efectuarea unor studii la nivelul parchetului de pe lângă curtea de apel şi analizează activitatea secţiei judiciare;

h)   răspunde de activitatea de documentare juridică şi urmăreşte dotarea şi funcţionarea în bune condiţii a cabinetelor de documentare;

i)    soluţionează dosarele penale şi celelalte lucrări repartizate de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel;

j) propune tematici pentru formarea profesională continuă descentralizată a procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel, în raport de problemele de drept sesizate în activitatea parchetelor din circumscripţie;

k) asigură organizarea corespunzătoare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea unor funcţii, altele decât cele de procuror, din cadrul parchetului de pe lângă curtea de apel şi a parchetelor din circumscripţia acestuia, potrivit legii şi regulamentelor; din dispoziţia procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, conduce comisiile de examinare;

1)   asigură pregătirea profesională corespunzătoare a personalului auxiliar de specialitate;

m) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

ART. 79

Atribuţiile procurorului şef secţie

(1)   Procurorul şef secţie are următoarele atribuţii:

a)    organizează, conduce, controlează şi răspunde de activitatea personalului din cadrul secţiei, luând sau, după caz, propunând procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel măsurile care se impun pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţii;

b)    repartizează procurorilor spre soluţionare dosarele penale şi celelalte lucrări înregistrate în secţie, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. (5) lit. b), care se aplică în mod corespunzător;

c)    exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite de procurorul ierarhic superior.

 (2)  Procurorul şef al Secţiei de urmărire penală analizează cauzele în care s-a dispus clasarea ori renunţarea la urmărire penală faţă de inculpaţii arestaţi preventiv.

 (3)  Procurorul şef al Secţiei judiciare participă la judecarea unor cauze penale şi civile, potrivit legii.

SECŢIUNEA a 2-a

Secţia de urmărire penală

ART. 80

Atribuţii şi conducere

(1)      Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală au următoarele atribuţii:

a)    efectuează urmărirea penală în cauzele date prin lege în competenţa parchetului de pe lângă curtea de apel sau în cauzele preluate de la parchetele ierarhic inferioare;

b)    asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală şi îndrumă procurorii criminalişti de la parchetele subordonate;

c)    organizează activitatea de cercetare criminologică şi de valorificare a rezultatelor acesteia în legătură cu cauzele care generează şi condiţiile care favorizează săvârşirea de infracţiuni;

d)    exercită atribuţiile prevăzute la art. 20 lit. c) şi d), dacă nu sunt date de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în competenţa Secţiei judiciare;

e)    participă la şedinţele de judecată, în condiţiile legii;

f)     exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

 (2)     Secţia de urmărire penală este condusă de un procuror şef secţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Secţia judiciară

ART. 81

Atribuţii şi conducere

(1)   Procurorii din cadrul Secţiei judiciare au următoarele atribuţii:

a)   participă la judecarea cauzelor penale şi civile, potrivit legii;

b)   exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate de curtea de apel, potrivit legii;

c)   examinează cazurile de aplicare neunitară a legii şi fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;

d)   analizează cauzele în care instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror;

e)    exercită atribuţiile prevăzute la art. 20 lit. c) şi d), din dispoziţia procurorului general al parchetului;

f)    exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

 (2)     Secţia judiciară este condusă de un procuror şef secţie.

 (3)     Secţiei judiciare penale şi Secţiei judiciare civile de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (1) şi alin. (2).

SECŢIUNEA a 4-a

Secţia de proceduri speciale

ART. 82

Atribuţii şi conducere

(1)     Procurorii din cadrul Secţiei de proceduri speciale a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au următoarele atribuţii:

a)   asigură realizarea procedurilor speciale în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)   asigură îndeplinirea procedurilor speciale legale privind cererile de arestare provizorie în vederea extrădării, de extrădare pasivă, de transfer al persoanelor condamnate, de preluare a urmăririi penale şi alte forme de cooperare judiciară internaţională în materie penală, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

c)   exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior.

 (2)     Secţia de proceduri speciale este condusă de un procuror şef secţie.

SECŢIUNEA a 5-a

Departamentul economico-fmanciar şi administrativ

ART. 83

Conducerea Departamentului economico-fmanciar şi administrativ şi atribuţiile acesteia

(1)     Activitatea economico-financiară şi administrativă din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel este realizată de Departamentul economico-fmanciar şi administrativ.

(2)     Departamentul economico-fmanciar şi administrativ funcţionează în subordinea directă a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi este condus de un manager economic, cu următoarele atribuţii:

a)   conduce, organizează şi răspunde de activitatea personalului din cadrul Departamentului economico-fmanciar şi administrativ;

b)   conduce, organizează şi răspunde de procesul de fundamentare, elaborare şi prezentare către conducerea Ministerului Public a proiectului de buget anual întocmit, la termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c)   urmăreşte şi răspunde de utilizarea eficientă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum şi a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;

d)   asigură şi răspunde de respectarea cadrului bugetar, aşa cum este definit prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

e)  asigură aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii şi urmăreşte reflectarea în evidenţa contabilă a întregului proces al execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, înregistrând cronologic şi sistematic toate operaţiunile privind patrimoniul unităţii;

f)   răspunde de organizarea şi conducerea contabilităţii proprii a parchetului precum şi de întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare, potrivit normelor şi reglementărilor contabile aplicabile în vigoare;

g)  asigură efectuarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor de natură salarială cuvenite personalului parchetului;

h)  urmăreşte, efectuează şi răspunde de execuţia plăţilor, încasărilor şi decontărilor de orice fel din creditele bugetare;

i)   răspunde de îndeplinirea obligaţiilor fiscale referitoare la taxe şi impozite şi de contribuţia la fondurile speciale;

j) întocmeşte şi depune lunar/anual declaraţiile privind îndeplinirea obligaţiilor de natură fiscală, potrivit legii, şi răspunde pentru corecta întocmire a acestora;

k) organizează ţinerea evidenţei tuturor imobilelor din proprietate sau administrare, precum şi a celorlalte bunuri aflate în patrimoniul său;

1) organizează, îndrumă şi coordonează activităţile de administrare şi întreţinere-deservire a sediilor, precum şi cele referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a acestor activităţi;

m) răspunde de organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, în condiţiile legii;

n)  asigură pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului din cadrul departamentului, luând măsurile care se impun;

o)  asigură condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial, potrivit legii;

p)  îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau dispuse de conducerea parchetului de pe lângă curtea de apel.

#M2

(3)        Personalul din cadrul Departamentului economico-fmanciar şi administrativ exercită, după caz, atribuţiile prevăzute la art. 39, art. 57 şi 58 şi art. 64 - 71.

 

 


 

 

   

  © Copyright 2006 PICCJ.