ATRIBUȚII PCAB

Secția de Urmărire Penală

Îndeplinește atribuțiile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în legătură cu activitatea de urmărire penală, după cum urmează:

 Efectuează urmărirea penală în cauzele date prin lege în competența parchetului de pe lângă curtea de apel, privind:

          - infracțiunile săvârșite de avocați, notari publici, executori judecătorești, de controlorii financiari ai Curții de Conturi, precum și auditori publici externi;

          - infracțiunile săvârșite de șefii cultelor religioase organizate în condițiile legii și de ceilalți membri ai înaltului cler, care au cel puțin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;

          - infracțiunile săvârșite de membrii Curții de Conturi, de președintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncții Avocatului Poporului și de chestori;

          - infracțiunile prev. de art. 98 – 111 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian;

          -  alte infracțiuni date prin lege în competența sa.

         Efectuează sau supraveghează urmărirea penală în cauzele preluate de la parchetele de pe lângă judecătorii și tribunale în baza ordinelor emise de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București

Asigură folosirea mijloacelor tehnice criminalistice în activitatea de urmărire penală și îndrumă procurorii criminaliști de la parchetele subordonate;

Organizează activitatea de cercetare criminologică și de valorificare a rezultatelor acesteia în legătură cu cauzele care generează și condițiile care favorizează săvârșirea de infracțiuni;

Exercită alte atribuții prevăzute în legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior.

 

Secția de Proceduri Speciale

Secția de Proceduri Speciale, înființată prin Hotărârea nr. 290/20.12.2006 a Consiliului Superior al Magistraturii, realizează competența Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în materia unor legi și dispoziții procedural penale speciale, după cum urmează:

Legea nr. 302/2004 rep. – privind cooperarea judiciară internațională în materie penală:

          - cereri privind executarea mandatelor europene de arestare emise de autoritățile judiciare străine;

          -  cereri de extrădare;

          -  cereri de transferare a persoanelor condamnate în străinătate;

          -  cereri de preluare a urmăririi penale;

          -  cereri de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești străine;

          - cereri de asistență judiciară internațională în materie penală (comisii rogatorii, audieri prin videoconferință ș.a.).

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 rep. privind regimul străinilor în România și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale UE, Spațiul Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene:

           - sesizarea instanței de judecată, respectiv Curtea de Apel București,  privind declararea ca indezirabili a străinilor, pentru considerente de securitate națională sau ordine publică;

          -  luarea în custodie publică a străinilor îndepărtați sub escortă, etc.;

 Ordinul nr. 2632/C/2014 din 30.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al parchetelor:

          - asigură, la solicitarea unităților de parchet din subordine, traducerea lucrărilor având ca obiect comunicarea unor acte procedurale către cetățeni străini, precum și corespondența cu autoritățile judiciare străine.

Supraveghează activitatea  de dare în  urmărire prevăzută de dispozițiile art. 521 și urm. din Codul de procedură penală;

Potrivit Ordinului nr. 484/24.08.2018 al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează sau supraveghează urmărirea penală în cauzele penale preluate de la parchetele de pe lângă judecătorii și tribunale având ca obiect fapte săvârșite de persoanele care,  potrivit convențiilor internaționale, se bucură de imunități și privilegii, în dosarele în care astfel de persoane sunt persoane/părți vătămate sau părți responsabile civilmente și în dosarele care privesc documente, localuri, locuințe ori bunuri cu privire la care convențiile internaționale prevăd un regim de imunități și privilegii.

 Exercită alte atribuții prevăzute în legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior.

 

Secțiile judiciare

Îndeplinesc atribuțiile Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în legătură cu activitatea judiciară:

-  asigură și urmăresc pregătirea și participarea procurorilor la judecarea cauzelor penale și civile, în fond și căile de atac, potrivit legii;

- exercită căile de atac prevăzute de lege împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea de Apel București, potrivit legii;

            - identifică cauzele de practică neunitară a legii și fac propuneri motivate pentru recursul în interesul legii;

            - analizează cauzele în care instanțele judecătorești au pronunțat hotărâri definitive de achitare, restituire la procuror și prezintă propuneri corespunzătoare;

          - soluționează plângeri, memorii și formulează concluzii, în cauzele judecate în fond de Curtea de Apel București.

Exercită alte atribuții prevăzute în legi speciale sau stabilite de procurorul ierarhic superior.

 

Alte compartimente

Pe lângă  secțiile prezentate mai sus, în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București funcționează compartimente auxiliare de specialitate (registratura, grefa, arhiva, punctul de documentare), compartimentul de informare și relații  publice, care asigură legăturile acestei unități de parchet cu publicul, în vederea garantării transparenței activității judiciare, în condițiile stabilite de lege, departamentul economico-financiar și administrativ, precum și compartimentul de documente clasificate.